Obchodní podmínky LAST.CZ, s.r.o.

1. Úvod

1.1 Společnost LAST.CZ, s.r.o., IČO 25428268, se sídlem V Podbabě 118/25, 160 00 Praha 6 je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93155 (dále jen LAST.CZ). 

1.2 Na tuzemském trhu funguje jako cestovní agentura a cestovní kancelář.

1.3. Sídlo společnosti je pouze fakturační adresa a není zde prodejna ani klientské centrum. LAST.CZ, s.r.o. se zabývá prodejem zájezdů přes internet. 

 

2. Cestovní agentura LAST.CZ

2.1 Zabývá se autorizovaným prodejem zájezdů cestovních kanceláří na základě řádně uzavřených smluv o prodeji zájezdů (resp. smluv o obchodním zastoupení) a informací o pojištění proti úpadku dle zákona.

2.2 Ve vztahu ke klientovi zaujímá postavení zprostředkovatele prodeje.

3. Cestovní kancelář LAST.CZ

3.1 Vlastní koncesní listinu na činnost "Provozování cestovní kanceláře" a je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona.

3.2 Ve vztahu ke klientovi zaujímá postavení pořadatele zájezdu.

4. Nabídka zájezdů

4.1 Nabídka zájezdů je k dispozici primárně na webových stránkách www.last.cz.

4.2 Dostupnost zájezdu nemůže být i přes velmi častou aktualizaci volných míst zaručena, je nutné ji vždy ověřit po přijetí objednávky.

4.3 LAST.CZ si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů, případně dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná pouze cena včetně dalších podmínek uvedených na platné uzavřené smlouvě o zájezdu s příslušným pořadatelem zájezdu.

4.4 V některých případech, zejména u last minute zájezdů, nemusí být uvedeny kompletní informace, což bere zákazník na vědomí. Upřesnění informací bude provedeno pracovníkem po obdržení objednávky.

4.4 Pořadatel zájezdu je uveden v detailu každého zájezdu pod hypertextovým odkazem CK. 

5. Objednávky

5.1 Množství odeslaných nezávazných objednávek (žádostí o rezervaci) zákazníkem není omezeno, lze tedy objednat jeden nebo více zájezdů.

5.2 Objednávku je možno učinit elektronicky (odesláním přes www stránky, e-mailem) nebo telefonicky.

5.3 Při telefonické objednávce jsou hovory s pracovníky monitorovány, což zákazník bere na vědomí. Zároveň tím není dotčeno jeho právo monitorování odmítnout.

5.4 Pokud klient nestanoví prioritu ověření objednávek, postupuje se podle pořadí, ve kterém došly. 

5.5 Neúplné, rozporuplné nebo smyšlené objednávky si LAST.CZ vyhrazuje právo odmítnout (i bez odpovědi zákazníkovi).

6. Rezervace

6.1 Možnost ověření dostupnosti objednaného zájezdu je limitována provozní dobou pořadatele zájezdu i společnosti LAST.CZ.

6.2 O výsledku rezervace je zákazník vyrozuměn a je s ním dohodnut další postup (např. vyřízení všeho podstatného v případě úspěšné rezervace).

7. Smlouva o zájezdu

7.1 Po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka zákazník sdělí nezbytné údaje pro sestavení návrhu smlouvy o zájezdu.

7.2 Návrh smlouvy o zájezdu je doručen klientovi elektronicky (e-mailem, případně faxem).

7.3 Pokud pořadatel zájezdu neakceptuje smlouvu o zájezdu používanou LAST.CZ, je klientovi zaslána zároveň pořadatelova smlouva o zájezdu, která je prioritní.

7.4 Všeobecné smluvní podmínky pořadatele zájezdu jsou nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu.

7.5 Zákazník je v případě akceptace návrhu povinen zaslat podepsanou smlouvu o zájezdu nazpět LAST.CZ, aby byla doručena nejpozději do konce rezervace. V opačném případě může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu.

7.6 Po úhradě zájezdu ze strany zákazníka je smlouva zaslána pořadateli k potvrzení.

8. Platba

8.1 Do konce rezervace musí být uhrazená a připsaná minimálně záloha, u zájezdu typu last minute celá částka. 

8.2 Termíny úhrad zálohy a doplatku určují Všeobecné smluvní podmínky pořadatele zájezdu a pro zákazníka je jejich dodržení závazné.

8.3 Úhrada může být provedena vkladem hotovosti na účet LAST.CZ v pobočce banky nebo bankovním převodem. 

8.4 Pokyny pro platbu (čísla bankovních účtů, symboly, rozložení plateb) jsou zákazníkovi zaslány společně s návrhem smlouvy o zájezdu, na které jsou zároveň uvedeny.

8.5 Pokud zákazník uhradí zájezd přímo na účet pořadatele zájezdu, negarantujeme včasné dohledání platby. Klient je informován o možnosti vzniku rizik s tímto krokem souvisejících (např. propadnutí rezervace).

9. Zájezdy na vyžádání

9.1 Pro některé zájezdy z nabídky je nutné předchozí vyžádání u provozovatele ubytovací kapacity, případně jiného smluvního partnera pořadatele zájezdu.

9.2 V takovém případě může být požadována úhrada zálohy ceny zájezdu až ve výši 100% ještě před potvrzením ze strany smluvního partnera pořadatele zájezdu.

9.3 Při úspěšném potvrzení se stává rezervace ihned závaznou s platnými stornopodmínkami pořadatele.

9.4 Při neúspěšné rezervaci se zákazníkovi vrací uhrazená záloha v plné výši, pokud není domluveno jinak (např. výběr jiného zájezdu).

10. Stornopodmínky

10.1 Stornopodmínky se řídí příslušnou částí Všeobecných smluvních podmínek pořadatele zájezdu.

11. Reklamace

11.1 Reklamace přijaté od zákazníka předá LAST.CZ k vyřízení přímo pořadateli zájezdu.

12. Mimosoudní vyrovnání

12.1 Dle novely zákona č.378/2015 nabývajícího platnosti 1. 2. 2016, může zákazník v případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotřebitelského sporu. V tomto případě se může zákazník obrátit na tyto orgány:
a) v případě zprostředkování (zájezd a ubytování): ČOI – http://www.coi.cz Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236 IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy: Ministerstvo dopravy - http://www.mdcr.cz/cs/ - v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob Dopravní úřady - ve svém správním obvodu ve věcech, které nenáleží do resortu Ministerstva dopravy.
c) další možností je se obrátit na on-line evropskou platformu dostupnou na webových stránkách:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

12.2 V řízení ČOI jde o proces tzv. konciliace, během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu nezávislým prostředníkem. Výsledkem řízení je buď uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu řešení sporu (která může usnadnit následné soudní řízení, kde se budou domáhat rozsudku o plnění vzniklé dohody), nebo v případě neshody soudní řízení.

12.3 V případě této události je CK LAST.CZ, s.r.o. povinná hlásit událost Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadává informace do seznamu podle odstavce 8, § 20f, zákona č.378/2015 Sb. a umožní je Evropské komisi (která je zadává do on-line platformy pro řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů), a dále jej zveřejní na svých internetových stránkách spolu s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské komise. Seznam musí být dostupný též na trvalém nosiči dat.

13. Konečná ustanovení

13.1 Zákazník byl s těmito Obchodními podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto podmínky neobsahují žádné ustanovení, které nemohl rozumně očekávat.

13.2 Obchodní podmínky LAST.CZ jsou platné od 1.2.2016.